La Política Integrada de EVOBAC INTEGRAL SERVICES, és una empresa especialitzada en serveis professionals de neteja, té com a objectiu primordial, el compliment dels compromisos acordats amb els nostres clients, proveïdors, personal de l’empresa, administració pública, societat, competència i amb els Organismes de Control Autoritzats.

La qualitat dels nostres serveis i productes, la protecció del medi ambient i la seguretat i salut dels nostres treballadors és un compromís de l’empresa i una responsabilitat individual de cada membre del col·lectiu que s’ha de plasmar en accions concretes que reflecteixin interna i externament una imatge de EVOBAC INTEGRAL SERVICES, que s’identifiqui amb la nostra visió i els nostres valors.

 

Mitjançant aquest document adquirim el compromís de complir amb els següents objectius:

   • Complir amb els requisits legals i les diferents normatives que ens apliquen, així com amb els requisits dels nostres clients i de les diferents parts interessades per a assegurar la seva satisfacció amb els nostres serveis i productes.
   • Aconseguir l’eficiència de la nostra organització, mitjançant la millora contínua i el manteniment del nostre sistema de gestió integrat de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (SGI).
   • Planificar objectius i plans de millora per a gestionar els riscos i les oportunitats de l’empresa i aconseguir les seves metes estratègiques, realitzant revisions trimestrals per a assegurar la seva consecució i la continuïtat de l’organització.
   • Proporcionar els recursos necessaris per a garantir la millora de la qualitat, el respecte al medi ambient i la seguretat i la salut en el lloc de treball, evitant lesions i la deterioració de la salut dels treballadors.
   • Identificar els riscos i les amenaces en tot el sistema de gestió integrat, treballant per a eliminar els perills i reduir els riscos en tots els àmbits de l’empresa.
   • Documentar les no conformitats que es puguin produir per a corregir-les i evitar la seva repetició.
   • Fomentar la participació i la consulta de tot el personal en tots els àmbits de desenvolupament de l’empresa, fomentant el treball en equip, el reconeixement individual i la integració en el projecte empresarial.
   • Potenciar la formació necessària per a aconseguir un equip qualificat que permeti mantenir a la nostra empresa al capdavant de les noves tecnologies i el desenvolupament d’energies més netes.
   • Utilitzar els recursos disponibles per a minimitzar la generació de residus derivats de l’activitat empresarial, des del disseny del producte fins al lliurament, gestionant aquells residus que no es puguin evitar de manera adequada i fomentant les activitats de reciclatge, reutilització i optimització del consum de recursos.
   • La present política de qualitat, medi ambient i seguretat i salut és de caràcter públic mitjançant la publicació en la pàgina web de l’empresa, i es comunica a tots els treballadors de l’empresa, mitjançant exposició en les instal·lacions de l’empresa.
   • Anualment i coincidint amb la revisió per part de la Direcció de l’empresa, aquesta política és revisada per a assegurar que representa i compleix amb la visió, els valors i la missió de l’empresa, i que és adequada al funcionament integral de l’empresa.